ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

/ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2021-02-08T11:16:41+00:00

H εταιρεία ΠΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΒΕΤΕ εξειδικεύεται στις υπηρεσίες ανύψωσης. Με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για την ποιότητα ISO 9001:2015 καθώς και το περιβάλλον σύμφωνα με το ISO 14001:2015


Για την αποτελεσματική εφαρμογή του ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης η εταιρεία:
• παρέχει επάρκεια μέσων για την αποδοτική εφαρμογή του
• παρέχει συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της
• εξασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση όλων των σταδίων των παρεχόμενων υπηρεσιών
• έχει τεκμηριώσει διαδικασίες για τον αποτελεσματικό χειρισμό των απαιτήσεων των
πελατών
• καθιερώνει σύστημα εσωτερικών ελέγχων, με σκοπό τον εντοπισμό και την πρόληψη
λανθασμένων χειρισμών
• παρέχει συστηματικά διορθωτικές ενέργειες σε προβληματικές περιοχές, με στόχο την
αναβάθμιση και την σωστή λειτουργία του εφαρμοσμένου Συστήματος Διαχείρισης
• καθιερώνει, παρακολουθεί και ανασκοπεί, αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα
• συμμορφώνεται με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις της εθνικής και
ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
• εφαρμόζει μηχανισμό για την πρόβλεψη και αντιμετώπιση κινδύνων και
ευκαιριών
• δεσμεύεται να προστατεύει το περιβάλλον από τυχόν επιμόλυνση του από τις δραστηριότητες της
• συνεχής βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ώστε να
βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση


Όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της πολιτικής της Εταιρείας σε θέματα Ποιότητας και Περιβάλλοντος
Επιπλέον, η Διεύθυνση της επιχείρησης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και την αναβάθμιση της Πολιτικής Ποιότητας & Περιβάλλοντος σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό να επιβεβαιώσει ότι παραμένει σχετική με το αντικείμενο και αποτελεσματική